неделя, 5 август 2018 г.

Учредително събрание на Сдружението

Публикувано от Владимир Кабрански на август 05, 2018 Няма коментари
На 4 август 2018 година в Hub-A, град Самоков се основа Сдружение на писателите – Самоков, доброволна и независима организация с нестопанска цел, творческо обединение на автори на литературни произведения. 


Учредители на сдружението бяха Виолета Кинова, Димитринка Божилова, Зинаида Хаджимитова, Васил Лазаров, Васил Софин, Владимир Кабрански, учредител, Георги Захов, Георги Манов, Георги Хаджийски, Иван Ненов, Любомир Малинов и Христо Весел. Христов. За председател на събранието беше избран Георги Хаджийски, за протоколчик – Владимир Кабрански, а за преброител на гласовете Васил Софин. Събранието прие устава и избра Управителен съвет в състав: Председател – Васил Лазаров Зам. Председател – Христо Весел. Христов Секретар – Владимир Кабрански Следващата стъпка е внасяне на Устава и Учредителния протокол за утвърждаване от Софийски окръжен съд. 

вторник, 31 юли 2018 г.

Устав на Сдружение на писателите - Самоков

Публикувано от Владимир Кабрански на юли 31, 2018
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. (1) Сдружението на писателите Самоков, наричано за краткост по-долу „Сдружението”, е доброволна и независима организация с нестопанска цел, със статут на юридическо лице от вписването ѝ в регистъра на сдруженията с нестопанска цел във Софийския окръжен съд. Сдружението на писателите Самоков е юридическо лице по смисъла на чл.19, ал. 2 от ЗЮЛНЦ. То е независимо творческо обединение на автори на литературни произведения.

(2) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел и осъществява дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, като ще разходва имуществото си според предвидените в настоящия Устав цели и свързаните с тях дейности.

(3) Сдружението се изгражда и осъществява своята дейност върху принципите на равенството, взаимното уважение и зачитане на членовете.

Член 2. Сдружението на писателите Самоков има собствена банкова сметка и възможности за организиране на литературно творческа дейност в обществена полза.

Член 3. Сдружението се създава за неограничен срок на действие.


СТАТУТ

Член 4. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.


НАИМЕНОВАНИЕ

Член 5. (1) Пълното наименование на сдружението е “Сдружение на писателите - Самоков”, наричано по-долу за краткост “Сдружението”.

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, и номера на съдебната регистрация и EИК трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 6. Седалището на “Сдружението” е гр. Самоков, ул. „ ………………..” № ….


ПИСМЕНИ АКТОВЕ

Член 7. Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и ЕИК.


СРОК

Член 8. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.


ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА ДЕЙНОСТ

Член 9. (1) Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

(2) Сдружението ще спазва изискванията на чл. 37-50 вкл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Член 10. Целите на Сдружение на писателите - Самоков са:

1. Сдружението преследва изключително и непосредствено общественополезни цели.

2. Основна цел на Сдружението е да утвърждава литературата, културата и изкуството като духовна територия, както и:

2.1. Да развива дейност за популяризиране произведенията на литературата;

2.2. Да осъществява взаимен обмен на идеи и творби с цел утвърждаване духа на хуманизма и християнските ценности в съвременното обществено пространство;

2.3. Да подпомага творческия процес при създаване на произведения на българската литература с високи идейни и художествени качества;

2.4. Да организира форуми за изява на писателите от Сдружението и да популяризира дейността им;

2.5. Да осъществява мероприятия за подпомагане на писателите от Сдружението, като осъществява съпричастността и помощта на общинските и държавни власти;

3. Да организира разработването на художествени анализи, прогнози, дискусии и други по теми, касаещи литературния живот на града;

4. Да допринася за създаване на условия за всестранно взаимодействие между писателите не само от региона, страната и чужбина;

5. Да организира и активизира процеса на разпространение на изданията на Сдружението и на книгите на отделните автори.

6. Да обединява усилията на физически и юридически лица за устойчиво развитие на българската литература и култура;

7. Да допринася за съхраняване на националната културна идентичност, представена чрез литературата;

8. Да популяризира постиженията на българската художествена словесност и на българската култура;

9. Да приобщава различни групи от обществото към проблемите на българската литература и изкуство като национален приоритет.

Член 11. За постигане на целите Сдружението развива следните дейности:

1. Създаване на условия за развитие и подпомагане на авторите от Сдружението;

2. Организиране на програми и форуми, проекти, участия за осъществяване на лични контакти и обмен на творчески идеи;

3. Организиране и създаване на програма за развитието на културния обмен между писателите от Сдружението и други градове в страната;

4. Оказване на взаимна помощ и поддържане на контакти с организации със сродни цели;

5. Развитие и представителство на идеите и постиженията на Сдружението пред общински и обществени организации;

6. Представляване интересите на членовете на Сдружението пред органи, организации и съюзи.

7. Набира дарителски средства за осъществяване на проекти по предмета на дейността на Сдружението;

8. Търси, изготвя и предлага конкретни решения за утвърждаването на българската литература като върховна духовна ценност в българското общество;

9. Изразява граждански отговорна позиция по значими за българската литература и за българската култура управленски решения и по всякакви проблеми, засягащи идентичността на българския народ, изразена чрез изкуството;

10. Стимулира и ангажира българската интелигенция активно да изразява гражданска позиция по всички въпроси, свързани с българската литература;


II. ЧЛЕНСТВО

Член 12. Членуването в Сдружението е доброволно при изборност на членовете и на ръководните органи и равенство при вземането на решения. Членове по право са учредителите на Сдружението. За членове могат да бъдат приемани и други дееспособни физически и юридически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват и отговарят на неговия Устав и плащат редовно членския си внос.


ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Член 13.  В Сдружението могат да членуват живеещи не само в град Самоков, с най-малко една издадена художествена книга или хора, които още нямат издадена книга, но имат ярки публикации, награди и отличия, с една пиеса, поставена на професионална сцена, с един реализиран сценарий на игрален (документален) филм, с поредица литературно-критични статии и студии, печатани в централни и местни издания – които признават настоящия Устав и със своето творческо и гражданско поведение съдействат за изпълнение на общите решения на Сдружението, присъстват редовно на събранията му и плащат определения встъпителен и месечен членски внос.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Член 14. Членството в Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание:

1. Доброволно (с едностранно волеизявление, отправено до Управителния съвет) – с едномесечно предизвестие на желаещия за напускане;

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. С изключването – по предложение на Управителния съвет, когато член на Сдружението не изпълнява решенията на Общото събрание или с дейността си уронва престижа и доброто име на Сдружението;

4. С прекратяване на Сдружението;

5.  При отпадане на член на Сдружението – по решение на Управителния съвет, когато се констатира невнасяне на установените имуществени вноски (за една година) и при системно неучастие в дейността на Сдружението в продължение на 1 година.

Член 15.  Встъпителната вноска се определя в размер на 10  (десет) лева, а на членския внос – в размер на 12 (дванадесет) лева.

Член 16. При заличаване на член по решение на Управителния съвет или поради напускането му, направените вноски не се връщат и той не участва в разпределянето на имуществото на сдружението при неговата ликвидация.

Член 17. Членовете на Сдружението могат да членуват и в други творчески обединения.

Член 18. Желанието на всеки творец за членство в Сдружението се удостоверява и оформя с: лична молба – заявление и кратка литературно-творческа справка.

Член 19. В Сдружението не могат да членуват лица с противообществени прояви, морал и поведение, уличени в доказано плагиатство, проповядващи расизъм, екстремизъм или други идеологии, разединяващи нацията.

Член 20. Към Сдружението може да се учредява Литературен клуб, в който да членуват надеждни млади творци с изяви в печата.

Член 21. Сдружението издава своя печатна трибуна, в която с предимство се печатат творби на членовете на Сдружението, като главен критерий са художествените им качества.

Член 22. Всеки член на Сдружението има право:

1. Да участва във всички дейности и мероприятия на Сдружението;

2. Да участва в разискването и вземането на решения;

3. Да получава информация за работата на Сдружението;

4. Да поставя на разискване актуални въпроси, свързани с дейността на Сдружението;

5. Да избира и да бъде избиран в ръководството на Сдружението;

6. Да представя Сдружението в страната и чужбина, при делегиране на това право от Управителния съвет;

Член 23. Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. да внася ежегодно членския си внос;

2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за опазване и увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;

4. Да участва активно в реализацията на целите на Сдружението;

5. Да изпълнява решенията на ръководните органи Сдружението и да спазва стриктно клаузите на настоящия Устав;

6. Да предоставя информация за изпълнение на възложените му задачи;

7. Да плати встъпителната си вноска не по-късно от един месец от постъпването му в Сдружението и да плаща редовно членския си внос в срок.

8. Да работи за издигане на доброто име и престижа на Сдружението.

9. Да отстоява интересите на Сдружението.


III. ИМУЩЕСТВО

Член 24. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.


ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 25. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да направят встъпителна вноска, чийто размер се определя по решение на Общото събрание и се заплаща еднократно - при придобиване на членство по определения в този Устав ред.

(2) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание и се заплаща всяка година.

(3) По решение на Управителния съвет членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Управителният съвет определя целта, размера и начина на събиране на целевите вноски.

(4) Членовете на сдружението могат да му предоставят: парични средства под формата на заем.

(5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения и финансова помощ от български и чуждестранни физически и юридически лица, както и да сключва договори за реклама и спонсорство.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ

Член 26. Допълнителни приходи:

1. Субсидии от общинския бюджет и други организации за реализиране на съвместна дейност на договорни начала.

2. Дарения в полза на Сдружението.

Член 27. Всички договори, имащи икономически или финансов характер, се подписват от Председателя на Управителния съвет или упълномощено от него материално-отговорно лице.


ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 28. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението.


IV. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ


ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 29. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, а управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.

Член 30. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично.


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 31. Членовете - юридически лица, се представляват в Общото събрание от законните им представители.


КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 32. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;

2. взема решения за откриване и закриване на клонове,

3. взема решения за участие на сдружението в други организации;

4. взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

5. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

6. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

7. приема бюджета на Сдружението;

8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

9. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

10. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

11. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;

12. приема и освобождава членове на Сдружението с обикновено мнозинство, предложени от Управителния съвет;

13. утвърждава годишните отчети на Управителния съвет;

14. утвърждава годишния план-програма за основните задачи и обществени прояви на Сдружението в съответствие с общата културна програма от общински и регионален мащаб.

15. взема и други решения във връзка с дейността на Сдружението съгласно Устава.


СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 33 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението – чрез писмена покана. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обнародва в местен вестник по седалище на сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.


ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Член 34. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.


СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ


Член 35. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.


КВОРУМ

Член 36. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.


МНОЗИНСТВО

Член 37. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл. 34т.1 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.


ПРОТОКОЛ

Член 38. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание,

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ

Член 39. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Управителният съвет се състои от 3 (три)  лица - членове на сдружението.

(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(4) Председателят на Управителния съвет е негов член и се избира от Общото събрание.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Член 40. (1) Членовете на Управителния съвет трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната:

2. да отговарят на условията за членство в Сдружението;

3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 41. Управителният съвет:

1. Изпълнява организационно ръководство, управление и представителство на Сдружението. Той определя обема на представителната власт на определени негови членове.

2. Приема правилата за работата си, организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на членовете, правилата за награжденията и други вътрешни правила на сдружението.

3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

4. Изпълнява решенията и препоръките на Общото събрание, взема и нови решения в духа на настоящия устав между общите събрания.

5. управлява и се разпорежда с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава и решенията на Общото събрание.

6. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

7. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.

8. Определя заместник-председател от своя състав, който поема всички функции на председателя при неговото отсъствие или невъзможност на председателя да изпълнява правомощията си.

9. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.

10. Взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание,


ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 42. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя най-малко веднъж на три месеца, за да се обсъдят състоянието и развитието на сдружението. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то заседанието може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(5) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решения единодушно за:

1. съществена промяна на дейността на сдружението;

2. съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество,

(6) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено - ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Член 43. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.


ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


Член 44. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 45. (1) Председателят на Управителния съвет:

1. Председателят на Управителния съвет се избира за срок от 3 (три) години.

2. Представлява сдружението;

3. Води заседанията на Управителния съвет.

(2) В случай на отсъствие на председателя на Управителния съвет неговите функции се поемат от упълномощен от него член на Управителния съвет.


ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 46. Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение с изключение на покриване на направените от тях разходи при изпълнение на задълженията им.


V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 47. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Член 48. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Член 49. В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Управителния съвет.

Член 50. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се предоставят за запознаване на членовете на сдружението.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 51. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството сдружението изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.


ДИВИДЕНТИ

Член 52. Сдружението не разпределя печалба и дивиденти.


VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 53. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.


ЛИКВИДАЦИЯ

Член 54. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно решение на Общото събрание.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.


VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 55. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Член 56. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Член 57. Този устав е приет на учредително събрание проведено в гр. Самоков на 04 08 2018 год.